ក្រសួងមុខងារសាធារណៈបញ្ជាក់ថា ការចំណាយលើបៀវត្សមន្ត្រីរាជការមិនទាន់លើសពីការកំណត់ទេ

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានបញ្ជាក់ថា បច្ចុប្បន្ននេះការចំណាយរបស់រដ្ឋលើប្រាក់បៀវត្សរបស់មន្ត្រីរាជការ មិនមានអ្វីជាការបារម្ភទេ ពោលគឺ មិនលើសពីការកំណត់របស់…