ជប៉ុន ផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់គ្រួសារនីមួយៗរហូតដល់ ៧ ៧០០ ដុល្លារសម្រាប់កុមារម្នាក់នៅក្នុងបន្ទុក

បរទេស៖ យោងតាមប្រភពពី Weforum បានលើកឡើងថា រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនកំពុងផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់ដល់គ្រួសារនីមួយៗរហូតដល់ ៧ ៧០០ ដុល្លារសម្រាប់កុមារម្នាក់នៅក្នុងបន្ទុក…