ម៉ាឡេស៊ី មានបំណងចង់ចៀសឆ្ងាយពីប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីបង្កើនការប្រើប្រាស់ប្រាក់រីងហ្គីត

បរទេស៖ យោងតាមប្រភពព័ត៌មានពី South China Morning Post រាយការណ៍ ម៉ាឡេស៊ីចង់ឱ្យដៃគូពាណិជ្ជកម្មទទួលយកការទូទាត់ជាប្រាក់រីងហ្គីតកាន់តែច្រើន