ការបណ្តុះបណ្តាលវប្បធម៌សន្សំប្រាក់នឹងធ្វើឱ្យការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើង

ភ្នំពេញ ៖ ការលើកទឹកចិត្តឱ្យមានទម្លាប់សន្សំ និងបំប្លែងការសន្សំនេះជាទុនវិនិយោគ គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការចាំបាច់ និងស្ថានភាពបន្ទាន់ ខណៈការបង្កើនការ…

ការដាក់ប្រាក់សន្សំនៅតាមគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់

ទោះមានការគំរាមកំហែងពីវិបត្តិកូវីដ ប៉ុន្តែការដាក់ប្រាក់សន្សំនៅគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ និងមានទំហំច្រើនជាង ៣៧,៣៣ ពាន់លានដុល្លារ