ប្រាក់អឺរ៉ូធ្លាក់ខ្លាំងធៀបប្រាក់ដុល្លារ ខណៈប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនបង្ខំចិត្តទូទាត់ជាលុយរូបលដើម្បីទិញហ្គាសរុស្ស៊ី

គិតត្រឹមថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍នេះ លុយអឺរ៉ូ EURO ដែលជារូបិយវត្ថុអឺរ៉ុបនោះបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតមួយទាបបំផុតមិនធ្លាប់មានឡើយក្នុងរយៈពេល៥ឆ្នាំចុងក្រោយធៀបទៅនឹងលុយដុល្លារអាមេរិកដោយសារ…