លោក ស៊ឹម សេនាជាតិ ដឹកនាំប្រាសាក់រហូតក្លាយជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេនៅកម្ពុជា

លោក ស៊ឹម សេនាជាតិ ដែលជាប្រធាន និងជានាយកប្រតិបត្តិគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់បានប្រកាសលាលែងពីតំណែង បន្ទាប់ពីធនាគារ KB Kookmin របស់កូរ៉េខាងត្បូង …