ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យ «សមរាត្រី» នៅប្រាសាទអង្គរ ទាក់ទាញទេសចរបានយ៉ាងកុះករ

សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍សមរាត្រីនៅប្រាសាទអង្គរនេះ តែងតែកើតឡើងចំនួន ២ដង ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដោយលើកទី១ នៅក្នុងខែមីនា និងលើកទី២ នៅក្នុងខែកញ្ញា

ព្រឹត្តិការណ៍ សមរាត្រី ថ្ងៃរះចំកំពូលកណ្ដាលនៃប្រាសាទអង្គរវត្ត ទាក់ទាញទេសចរយ៉ាងច្រើនកុះករ

សៀមរាប ៖ អាចនិយាយបានថាជាមហាព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ទឹកដីនៃប្រាសាទអង្គរ ថ្ងៃព្រឹកទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ នេះ បាតុភូតធម្មជាតិនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យដែលគេហៅថា…