តម្លៃប្រេងបន្តឡើងថ្លៃជាង ៨៥ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

តម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក Brent ឡើងថ្លៃ ០,៥ ភាគរយ ឬ ៨៥,០៨ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈដែលប្រេងឆៅម៉ាក West Texas Intermediate (WTI) ឡើងថ្លៃ ០,៨ ភាគរយ ឬ ៨២,១០​ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

តម្លៃប្រេងបន្តឡើងថ្លៃលើសពី ៨០ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈដែលស្តុកប្រេងអាម៉េរិកធ្លាក់ចុះលើសពីការរំពឹងទុក

តម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក Brent ឡើងថ្លៃ ០,២ ភាគរយ ឬ ៨៧,៥៥ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈដែលតម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក West Texas Intermediate (WTI) ឡើងថ្លៃ ០,១ ភាគរយ ឬ ៨៤,០៦ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

តម្លៃប្រេងបន្តឡើ់ងថ្លៃលើសពី ៨០ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

តម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក Brent ឡើងថ្លៃ ០,២ ភាគរយ ឬ ៨៦,៥៤ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈដែលតម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក West Texas Intermediate (WTI) ឡើងថ្លៃ ០,៣ ភាគរយ ឬ ៨១,៩៨ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

តម្លៃប្រេងធ្លាក់ចុះបន្តិច បន្ទាប់ពីឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល ៧ សប្តាហ៍ជាប់ៗគ្នា

ទន្ទឹមនឹងនេះ តម្លៃប្រេងឆៅម៉ាកធ្លាក់ចុះ ០,៦២ ភាគរយ ឬ ៨៥,៦០ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈតម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក West Texas Intermediate (WTI) ធ្លាក់ចុះ ០,៧១ ភាគរយ ឬ ៨១,១៥ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

តម្លៃប្រេងបន្តឡើងថ្លៃ ខណៈដែលការផ្គត់ផ្គង់អាចនឹងត្រូវបានរឹតបន្តឹងរហូតដល់ត្រីមាសទី៣ឆ្នាំនេះ

តម្លៃប្រេងម៉ាក West Texas Intermediate (WTI) ឡើងថ្លៃ ០,៧៧ ភាគរយ ឬ ៧៨,៥០ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈដែលតម្លៃប្រេងម៉ាក Brent ឡើងថ្លៃ ០,៨៣ ភាគរយ ឬ ៨២,៦០ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

តម្លៃប្រេងកើនឡើងប្រមាណ ២% បន្ទាប់ពី OPEC+ យល់ព្រមកាត់បន្ថយផលិតកម្មដល់ឆ្នាំ២០២៥

តម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក West Texas Intermediate (WTI) កើនឡើង ២ ភាគរយ ឬ ៧៥,៥៨ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈដែលតម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក Brent កើនឡើង ១,៨៦ ភាគរយ ឬ ៧៨,៨៧ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

តម្លៃប្រេងបានធ្លាក់ចុះបន្តិចបន្ទាប់ពីតម្រូវការប្រេងឥន្ធនៈអាម៉េរិកចុះខ្សោយ

តម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក Brent ធ្លាក់ចុះ ២,១ ភាគរយ ឬ ៨១,៨៦ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈដែលតម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក West Texas Intermediate (WTI) ធ្លាក់ចុះ ១,៧ ភាគរយ ឬ ៧៧,៩១ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

តម្លៃប្រេងបានបន្តឡើងថ្លៃជាង ៨០ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

តម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក Brent ឡើងថ្លៃ ០,៨៨ ភាគរយ ឬ ៨២,៦២ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈដែលតម្លៃប្រេងឆៅ West Texas Intermediate (WTI) ឡើងថ្លៃ ០,៩៣ ភាគរយ ឬ ៧៨,២៩ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

ក្រុមហ៊ុនចម្រាញ់ប្រេងអាស៊ីកំពុងចាប់អារម្មណ៍ប្រេងឆៅពីសហរដ្ឋអាម៉េរិក និងប្រេស៊ីល

តម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក Brent ឡើងថ្លៃ ០,៦ ភាគរយ ឬ ៨៣,២៧ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈដែលតម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក West Texas Intermediate (WTI) ឡើងថ្លៃ ០,៨ ភាគរយ ឬ ៧៩,២៣ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

តម្លៃប្រេងឡើងថ្លៃបន្តិចបន្ទាប់ពីតម្រូវការប្រេងនៅប្រទេសចិនកើនឡើង

តម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក Brent កើនឡើង ០.៤ ភាគរយ ឬ ៨៣,៨៨ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈដែលតម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក West Texas Intermediate (WTI) ឡើងថ្លៃ ០,៣ ភាគរយ ឬ ៧៩,២៦ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល