យីហោប្រេងខ្យល់និងប្រេងកូឡាក្នុងស្រុកទាំងមានគុណភាព និងថែមទាំងជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋាន

ប្រេងខ្យល់ និងប្រេងកូឡា ជាឱសថសង្គ្រោះបឋម ដែលគេនិយមប្រើ មិនថាលើបញ្ហាចុក រោយ ថ្លោះ គ្រិច ឈឺក្បាល គឺតែងតែនឹកឃើញឱសថទាំងនេះមុនគេបង្អស់…