ទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រឆាំងរុស្ស៊ី កំពុងរុញឲ្យតម្លៃប្រេងកើនឡើងខ្លាំងក្នុងទីផ្សារខ្លួនឯង

យោងទៅតាមការចេញផ្សាយរបស់បណ្តាញសារព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយបានរាយការណ៍ថា ការដាក់សម្ពាធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទៅលើប្រទេស ជាពិសេសទីផ្សារប្រេង…