ប្រេងសណ្ដែកដីធម្មជាតិ ផលិតផលក្នុងស្រុក កំពុងត្រូវការការគាំទ្របន្ថែម

ប្រេងសណ្ដែកដី ជាប្រភេទប្រេងដែលគេអាចយកមកប្រើប្រាស់ដូចប្រេងឆាធម្មតាដែរ តែប្រេងប្រភេទនេះមិនទាន់មានគេស្គាល់ និងនិយមប្រើជាទូទៅនៅឡើយទេ។​