ប្រេងស្លឹកគ្រៃ ផលិតផលថ្មីប្រចាំតំបន់ និងជាប្រភពចំណូលបន្ថែមរបស់កសិករ

កំពង់ចាម ៖ ស្លឹកគ្រៃ ជាដំណាំមួយប្រភេទដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាគ្រឿងទេសផង និងជាឱសថដ៏មានប្រសិទ្ធភាពផង ដែលធ្វើឱ្យប្រជាជនមួយចំនួនបានដាំដុះសម្រាប់…