ស្វែងយល់ពីប្រទេសផលិតស្បៀងអាហារកំពូលទាំង ៤ របស់ពិភពលោក

ប្រទេសផលិតស្បៀងអាហារធំៗភាគច្រើចនមានលក្ខណៈដូចគ្នា រួមមាន ចំនួនប្រជាជនច្រើន ផ្ទៃដីធំទូលាយ និងតំបន់អាកាសធាតុដែលសមរម្យសម្រាប់ការដាំដុះដំណាំជាច្រើនប្រភេទ