កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្មថ្មីធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុចូលរួមយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពកសិករ

ភ្នំពេញ ៖ កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្មថ្មី ដែលធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ឬហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា ASPIRE គឺជាកម្មវិធីមួយត្រូវបានបង្កើតឡើង…

ក្រុងបណ្តែតទឹកប្រទេសហូឡង់ សាងសង់សម្រាប់រស់នៅក្នុងគ្រាពិភពលោកប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ក្រុងបណ្តែតទឹកមួយដែលមានសំណង់អគារលំនៅដ្ឋានជាលក្ខណៈសហគមន៍ស្ថិតក្នុងទីក្រុង Amsterdam ប្រទេសហូឡង់ ត្រូវបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឆ្លាតវៃសម្រាប់ទប់ទល់បញ្ហា

ADB ជំនួយទឹកប្រាក់៥៨៨លានដុល្លារដល់កម្ពុជា សម្រាប់កម្មវិធីប្រឆាំងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី បាន និងកំពុងបន្តជួយដល់កម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តនូវកម្មវិធីផ្សេងៗជាច្រើន ជាមួយនឹងការផ្តល់ជំនួយថវិកាសម្រាប់យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ