រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចកែសម្រួលប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីឆ្នាំ២០៣៥ មួយចំនួនឡើងវិញ

ភ្នំពេញ ៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចកែមស្រួលប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីឆ្នាំ២០៣៥ មួយចំនួនឡើងវិញ ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការផ្តល់ប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធជូន…

ក្រុងព្រះសីហនុនឹងក្លាយជាទីក្រុងស្នូលនៃប៉ូលអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ដោយអនុវត្តតាមប្លង់គោលឆ្នាំ២០៣៨

ចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ២០៣៨ ប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីក្រុងព្រះសីហនុ ត្រូវបានសិក្សាក្របខណ្ឌសង្គម-សេដ្ឋកិច្ច ដោយផ្អែកលើសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ច ទីតាំងភូមិសាស្ត្រតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនៃព្រះរាជាណាចក្រ