បុរសម្នាក់កែច្នៃប្លាស្ទីកទៅជាអំបោស ជួយទាំងបរិស្ថាន បង្កើតទាំងការងារជូនស្ត្រីចំណាស់ៗក្នុងសហគមន៍

ដោយចង់រួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ប្លាស្ទីក ក៏ដូចជាមានចំណែកជួយបង្កើតការងារដល់ប្រជាសហគមន៍ បុរសម្នាក់បានប្រមូលយកប្លាស្ទីកទៅបង្កើតជាអំបោស