វិស័យទេសចរណ៍ និងការវិនិយោគប្រកបដោយទំនុកចិត្តលើទីផ្សារ ជាកត្តារក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានក្នុងឆ្នាំនេះ

ទេសចរណ៍ក្នុងតំបន់អាស៊ាននៅតែជាកត្តាលីករដ៏សំខាន់ក្នុងការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់សមាជិកហើយវិស័យនេះនឹងងើបឡើងវិញកាន់តែល្អប្រសើរឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ២០២៤នេះ