កម្ពុជា រកប្រាក់ចំណូលពីវិស័យជលផលបានជាង៨២៨លានរៀលក្នុងឆ្នាំ២០២៣

ប្រាក់ចំណូលពីវិស័យជលផលនៅក្នុងឆ្នាំ២០២៣ មានចំនួន៨២៨ ៤០៨ ៦៨៤រៀល កើនលើសឆ្នាំមុនចំនួន២០៥ ០២៥ ៦៨១រៀល ស្មើនឹង២២៣,៥៩ភាគរយ ។នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ជលផល។