ស្វែងយល់ពីពូជស្រូវផ្ការំដួលកម្ពុជា ដែលទទួលបានពានរង្វាន់លេខ១ ក្នុងនាមជាអង្ករល្អដាច់គេលើពិភពលោក

ស្រូវផ្ការំដួលជាពូជស្រូវក្រអូបដែលត្រូវបានធ្វើការបញ្ចេញ និងផ្សព្វផ្សាយជូនប្រជាកសិករប្រើប្រាស់ដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ១៩៩៩

«ចំប៉ីស៧០» ជាប្រភេទស្រូវស្រាលក្រអូប និងដាំបានគ្រប់រដូវកាលសម្រាប់កសិករ ព្រមទាំងប្រើប្រាស់រយៈពេលខ្លីសម្រាប់ដាំដុះ

ពូជស្រូវ “ចំប៉ីស៧០” ជាប្រភេទស្រូវស្រាលក្រអូប និងដាំបានគ្រប់រដូវកាលសម្រាប់កសិករ ព្រមទាំងប្រើប្រាស់រយៈពេលខ្លីសម្រាប់ដាំដុះ ទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់