ផ្កាសំបកពោត ជាអំណោយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពក្នុងឱកាសបុណ្យនៃក្ដីស្រឡាញ់

សំបកពោត ជាសំណល់ដែលគេបោះចោល ឬបងប្អូនកសិករតែងតែយកឱ្យគោស៊ីតែប៉ុណ្ណោះ ដោយឡែកហាងផ្កាមួយកន្លែងបានកែច្នៃសំបកពោតដែលគ្មានតម្លៃ…