ផ្កាអំបិលកំពត នៅតែមានតម្រូវការទីផ្សារខ្ពស់ និងតម្លៃថ្លៃ

ផ្កាអំបិលកំពត ជាផលិតផលសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រមួយ ដែលមានកិត្តិនាមល្បីល្បាញផ្នែកគុណភាព គុណតម្លៃ តម្លៃខ្ពស់ មានតម្រូវការទីផ្សារទាំងក្នុងស្រុក និងក្រៅប្រទេស។

ផ្កាអំបិលកំពតកំពុងពង្រីកវិសាលភាពក្នុងស្រុក និងនាំចេញទៅទីផ្សារក្រៅប្រទេស

កំពត ៖ ផ្កាអំបិលកំពត គឺជាផលិតក្នុងស្រុកដែលមានតម្លៃខ្ពស់ និងមានទីផ្សារទូលាយ ខណៈពេលដែលកម្ពុជាបានធ្វើការចុះបញ្ជីរ ផ្កាអំបិលកំពតចូលទៅក្នុងផលិតផលម៉ាកសម្គាល់…