សិប្បកម្មកែច្នៃត្រីងៀតក្នុងស្រុក ចង់បង្កើនវិសាលភាពទីផ្សារ និងពង្រឹងស្តង់ដារ ដើម្បីប្រកួតប្រជែងលើទីផ្សារសេរី

ម្ចាស់សិប្បកម្មកែច្នៃត្រីងៀត ប្រហុក ផ្អក ជាច្រើនប្រភេទ បង្ហាញពីមហិច្ឆតាចង់បង្កើនវិសាលភាពទីផ្សារ និងពង្រឹងគុណភាព រសជាតិ ផលិតផលស្របតាមស្តង់ដារ ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារ