បច្ចេកវិទ្យាថ្មី V2H ធ្វើឲ្យរថយន្តអគ្គិសនីក្លាយជាម៉ាស៊ីនភ្លើងក្នុងគ្រាអាសន្ន

មុខងារដ៏អស្ចារ្យមួយអនុញ្ញាតឲ្យរថយន្តអគ្គិសនីអាចក្លាយទៅជាម៉ាស៊ីនផលិតអគ្គិសនីសម្រាប់ប្រើនៅក្នុងផ្ទះ ឬគេអាចហៅថា V2H (Vehicle to Home)