កម្ពុជាមានរោងចក្រធុនធំជាង ២១០០ មានទុនវិនិយោគជាង ១៨ពាន់លានដុល្លារ

កម្ពុជាមានរោងចក្រធុនធំ ២១២៥រោងចក្រ ទុនវិនិយោគ១៨ ៥៦៦.៣​លានដុល្លារ ខណៈឆ្នាំ​២០២៣​ មានរោងចក្របង្កើតថ្មី ២៤១រោងចក្រ​ទុនវិនិយោគ ១៨​៧៥.៨​លាន​ដុល្លារ