តោះ! ចូលរួមកម្មវិធីផ្គូផ្គងផលិតផល បានទាំងទំនិញល្អ និងលើកកម្ពស់ជីវភាពសហគមន៍

ក្នុងគោលបំណងកសាងទំនុកចិត្តរវាងអ្នកទិញនិងអ្នកលក់ គណៈកម្មាធិការជាតិជំរុញចលនាភូមិមួយផលិតផលមួយ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អិលអូអិលស៊ី បានឯកភាពគ្នា…