បញ្ហាពិដានបំណុលអាមេរិក ៖ ចិនជាអ្នកផ្តល់កម្ចីធំបំផុតទី២ ដល់អាមេរិក

ត្រឹមរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះ អាមេរិកកំពុងញាប់ដៃញាប់ជើងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាពិដានបំណុល និងកំណត់ចំនួនអតិបរិមាឡើងវិញដើម្បីបញ្ចៀសវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច…