ការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធ CamDX ផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់ធុរជនក្នុងការចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម

ការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តកម្មនៃថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន CamDX ផ្ដល់ភាពងាយស្រួល និងរហ័សជូនដល់អាជីវករ ពាណិជ្ជករ និងបណ្តាធុរជន