យុវតីវ័យក្មេង បន្តរបរពីម្ដាយដើម្បីរកទីផ្សារលក់ផលិតផលធ្វើពីផ្ដៅនិងរពាក់

សៀមរាប ៖ ផលិតផលធ្វើពីផ្ដៅ និងរពាក់ ជាប្រភេទការងារហត្ថកម្មខ្មែរមួយប្រភេទដែលមានអ្នកចេះត្បាញតែនៅតាមតំបន់ ឬក៏សហគមន៍តូចៗតែប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឱ្យទីផ្សារ…