រដ្ឋាភិបាលចិនសន្យាផ្តល់ជំនួយវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ២០លានដូសដល់កម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ រដ្ឋាភិបាលចិន បានសន្យាផ្តល់ជំនួយវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ដល់កម្ពុជាចំនួន២០លានដូសបន្ថែមទៀតដល់កម្ពុជា ខណៈដែលវ៉ាក់សាំងចំនួន៥លានដូសនឹងដឹកជញ្ជូនមក…