រាជរដ្ឋាភិបាល ផ្តល់នូវអនុសាសន៍សំខាន់ៗក្នុងទិវាជាតិលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ផលិតផលខ្មែរ

ទិវាជាតិលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ផលិតផលខ្មែរលើកទី៧ នាឆ្នាំ២០២៤ នេះ បានប្រារព្ធធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទ«ផលិតផល និងគ្រប់គ្រងទីផ្សារប្រកបដោយចីរភាព គឺចលនាភូមិ១ផលិតផល១»