ធនាគាពិភពលោក ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន ១៦៣ លានដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ពន្លឿនលទ្ធភាពទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនៅកម្ពុជា

ធនាគារពិភពលោកបានការយល់ព្រមលើគម្រោងដែលមានតម្លៃ១៦៣លានដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ឆ្លើយតបនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងពង្រឹងសេវាផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនៅកម្ពុជា

សហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ សន្យាផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន៦៦លានដុល្លារដល់កម្ពុជា សម្រាប់សហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍ

អាល្លឺម៉ង់ បានសន្យាផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងចំនួនប្រមាណ៦៦លានដុល្លារដល់កម្ពុជាសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍ