អ្នកជំនាញណែនាំវិធីការពារចំនួន ៧ ដើម្បីទប់ទល់នឹងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន

ជាពិតណាស់ សេដ្ឋកិច្ចសកលកំពុងប្រឈមនឹងភាពប្រាកដប្រជា ដែលបានរាលដាលផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកំពុងអភិឌ្ឍន៍ ក្នុងនោះមានក៏ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ ដូច្នេះការណ៍នេះទាមទារឱ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាពង្រឹងសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីផ្សុំាខ្លួន និងរៀនរស់នៅក្នុងស្ថាការណ៍បែបនេះ ពិសេសត្រូវមានសំណាញ់សុវត្ថិភាព ដើម្បីទប់ទល់នឹងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន