រដ្ឋាភិបាលបានចំណាយថវិកា ៦៥៣ លានដុល្លារ សម្រាប់កម្មវិធីផ្ទេរសាច់ប្រាក់ដល់ប្រជាជនក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ

ភ្នំពេញ ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចំណាយថវិកាប្រមាណ ២ ៦១៣ ពាន់លានរៀល ឬស្មើនឹង ៦៥៣ លានដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់កម្មវិធីផ្ទេរប្រាក់របស់ខ្លួន ដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋ…