យល់ដឹង ! ហេតុអ្វី​ត្រូវ​ធ្វើ​បណ្ដាំ​មរតក​ ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិអចលនទ្រព្យពីម្ដាយឪពុក​ទៅកូនចៅ ?

ភ្នំពេញ ៖  ការធ្វើ​បណ្ដាំមរតក​ ឬការ​ផ្ទេរ​កម្មសិទ្ធិអចលនទ្រព្យ​ពីឪពុកម្ដាយ​ទៅកូន​គឺពិត​ជាមានសារ​សំខា​ន់​ណាស់​ នៅពេលអនាគត មិ….