ជប៉ុន ដាក់ចេញដំណោះស្រាយមួយចំនួន ដើម្បីទប់ស្កាត់ការកើនឡើងនៃផ្ទះទំនេរទុកចោល

ជាមួយនឹងកំណើនចំនួនប្រជាជនវ័យចំណាស់ និងអត្រាកំណើតធ្លាក់ចុះនៅប្រទេសជប៉ុន ចំនួនផ្ទះទំនេរទុកចោលក៏កំពុងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សផងដែរ