រដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថាន ៖ អំពាវនាវឱ្យប្រទេសបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ខ្ពស់បង្កើន​វិធា​នការបន្ស៊ាំ​នឹ​ង​កា​រ​ប្រែ​ប្រួលអាកាសធាតុ

ភ្នំពេញ ៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានអំពាវនាវឱ្យប្រទេសដែលមានបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ខ្ពស់ ត្រូវបង្ហាញភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ ដោយបង្កើនមហិច្ឆតាកាត់…