ផ្ទះយើងស្អាត ទីក្រុងយើងស្អាត ត្រូវផ្តើមចេញពីពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នា ដើម្បីឈានទៅរកបរិស្ថានទីក្រុងឆ្លាតវៃ

ជានិយមន័យនៃពាក្យថា «ទីក្រុងស្អាត» គឺសំដៅដល់ទីក្រុងដែលមាន​បរិស្ថានល្អ ​មានអនាម័យ មានសណ្តាប់ធ្នាប់ល្អ គួបផ្សំនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ទ្រទ្រង់គ្រប់គ្រាន់…