លោកឧកញ៉ា ​នួន រិទ្ធី ៖ វិស័យ​អចលនទ្រព្យពេល​នេះនៅបន្តភាពស្ងប់ស្ងាត់ ប៉ុន្តែមានអនុវិស័យមួយចំនួនមានសកម្មភាព​តិចតួច

ស្ថានភាព​វិស័យ​អចលនទ្រព្យ​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ បានបន្តភាពស្ងប់ស្ងាត់ បន្តែមានអនុវិស័យមួយចំនួននៅមានសកម្មភាព