អ្នកជំនាញផ្នែកកសិកម្មបញ្ជាក់ថា ការដាំដំណាំងាយៗនៅជុំវិញផ្ទះ អាចជួយកាត់បន្ថយចំណាយគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃបាន

ភ្នំពេញ ៖ អ្នកជំនាញផ្នែកកសិកម្មបានអះអាងថា ការចេះបែងចែកផ្ទៃដីទំនេរនៅជុំវិញផ្ទះបង្កើតជាកន្លែងដាំដំណាំជាលក្ខណៈគ្រួសារ គឺជាសកម្មភាពមួយដ៏ត្រឹមត្រូវ និងគួរតែអនុវត្ត…