ក្រសួងសាធារណការរក​ចំណូល​​បាន​ជាង ៨២ លានដុល្លារពីការលក់​លេខរថយន្តពិសេស

ភ្នំពេញ ៖ ចាប់តាំងពីខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ដល់ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២នេះ លេខចុះបញ្ជីរថយន្ត (លេខចុះបញ្ជីពិសេស និងលេខចុះបញ្ជីពិសេសផ្ទាល់ខ្លួន) លក់បានចំនួន ២២៥ ១៧១ លេខ…