កម្ពុជារកចំណូលបានជាង១៦លានដុល្លារពីការចុះបញ្ជីផ្លាកលេខពិសេសក្នុងឆ្នាំ២០២៣

ក្រសួងសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូន រកចំណូលបានជាង ១៦ លានដុល្លារអាម៉េរិក ពីការចុះបញ្ជីផ្លាកលេខពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅ ។