ប្ដូរពីដីស្រែដែលធ្វើស្រូវមិនបានផល មកដាំដំណាំចម្រុះទទួលបានផលច្រើន និងបង្កើនជីវភាពរស់នៅ

ប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថា ជាប្រទេសដែលមានអំណោយផលខ្លាំងខាងផ្នែកកសិកម្ម ជាពិសេសមានដីដែលអាចដាំដំណាំបានច្រើនប្រភេទរាប់ចាប់ពីដីស្រែ…