ផ្លិតស្លឹកត្នោតខ្មែរ ស្អាត ទាក់ទាញ និងជួយដល់ជីវភាពសហគមន៍

ត្នោត គឺជាដើមឈើម្យ៉ាងដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើន រាប់ចាប់តាំងពីឫស ដើម បណ្ដូល ផ្លែ ពិសេសស្លឹកត្នោត ដែលសេសសល់ គេអាចយកទៅច្នៃ ដេរ ទៅជាមួក និងផ្លិតដ៏មាន…