ប្រតិបត្តិករ ៖ តម្រូវការប្រើប្រាស់ដីនៅផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី៣នឹងមានសន្ទុះខ្លាំងក្រោយស្ថានភាពកូវីដធ្លាក់ចុះ

ថ្វីត្បិតបច្ចុប្បន្ននេះទោះជាស្ថិតនៅក្នុងបរិបទដែលរំខានដោយវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ-19 ប៉ុន្តែសកម្មភាពទិញ-លក់ក្នុងផ្នែកដីធ្លី ក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យសំណង់កម្រិតតូច និងមធ្យ….

ផ្លូវក្រវាត់ក្រុងទី3សម្រេចបានលទ្ធផលសាងសង់ប្រមាណ50ភាគរយ

គម្រោងសាងសង់ផ្លូវក្រវាត់ក្រុងទី3 ដែលនឹងក្លាយជាសរសៃឈាមសេដ្ឋកិច្ចជាតិមួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងចំណោមហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗដទៃទៀត​របស់​កម្ពុជា រហូតមកដល់ពេលនេះ…