អ្នកដឹកជញ្ជូនកម្ពុជាសិក្សាពីការតភ្ជាប់ផ្លូវគោកពីចិនមកម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ ការដឹកជញ្ជូនពីកម្ពុជាទៅចិន និងការដឹកជញ្ជូនពីប្រទេសចិនមកកម្ពុជា នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះភាគច្រើនធ្វើឡើងតាមផ្លូវអាកាស និងផ្លូវទឹក តែបើដឹកតាមផ្លូវអាកាសត្រូវចំណាយថវិកាខ្ពស់ ដូច្នេះ…