ធនាគារ​ពិភពលោក​អនុម័ត​កម្ចី​ចំនួន​៣៥​លានដុល្លារ​បន្ថែម​សម្រាប់កម្ពុជា​អភិវឌ្ឍន៍​ផ្លូវ​នៅតាមជន​បទក្នុង​ខេត្ត​ចំនួន​៣

ដោយសារតែផ្លូវ​នៅតាមជនបទមានសារ​សំខាន់ក្នុងការ​ជំរុញសកម្មភាព​សេដ្ឋកិច្ច​ ជាពិសេស​តភ្ជាប់​តំបន់​ជនបទទៅតំបន់ទី​ប្រជុំ​ធនាគារពិភពលោក​បានផ្តល់កម្ចីសម្រាប់លើកកម្ពស់ផ្លូវ