គម្រោងសាងសង់ និងស្ដារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងពន្លឿនល្បឿនទៅមុខ

ភ្នំពេញ ៖ ជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងរលកបោកបក់នៃវិបត្តិកូវីដ-១៩ កម្ពុជាបានជ្រើសរើសយកការរស់នៅបន្សុំាខ្លួនជាមួយជំងឺនេះតែម្ដង ដោយផ្ដោតសំខាន់លើបញ្ហាចន្ទល់បង្អែករបស់ជាតិ…