តំបន់​តាមបណ្ដោយមហាវិថីឈ្នះឈ្នះ នឹងក្លាយតំបន់ដ៏មមាញឹក​នៅពេលអនាគត​ឆាប់ៗ

ក្នុង​រយៈពេល​តែប៉ុន្មានឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ តំបន់​តាមបណ្ដោយផ្លូវឈ្នះឈ្នះ ឬ​ផ្លូវ​កប់ស្រូវ បានកែប្រែមុខ​មាត់ថ្មី ដោ​យ​​លេចចេញនូវសំណង់​ជាច្រើន​