គម្រោងសាងសង់ផ្លូវចំនួន ៣៨ខ្សែនៅក្រុងសៀមរាបសម្រេចបានជិត ៦៤ភាគរយហើយ

យោងតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសនៃក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនបានបញ្ជាក់ថា វឌ្ឍនភាពគម្រោងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវចំនួន38ខ្សែនៅក្រុងសៀមរាបសម្រេចលទ្ធផលការងារបាន 63.87ភាគរយហើយ…