ភាគីចិនសុំពេលសិក្សាលទ្ធភាពផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញប្បទានដល់គម្រោងនាវាចរណ៍ និងប្រព័ន្ធ​ភស្តុភារកម្មទន្លេបាសាក់

គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ និងពង្រីកវិសាលភាពផ្លូវនាវាចរណ៍ និងប្រព័ន្ធភស្តុភារកម្មទន្លេបាសាក់ គឺជាគម្រោងមួយដែលក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានដាក់ក្ដីរំពឹងខ្ពស់ថាដែល…